2010.05.21_ Irakasleen Proposamena

00_EGOERA: PROIEKTUETAKO DEPARTAMENTUAK PROPOSAMENA DAKAR

-Maiatzaren 14ean, proiektuetako departamentuak euren araudi proposamena adostu zuten. Maiatzaren 20ean, R.Barrena eta Iñiguez asanbleakideekin bildu ziren.

01_BILERAKO PUNTUAK

- Irakasleen proposamenarekiko adostasuna.

- Aurrera eramate plana

- Asanblearen etorkizuneko funtzionamendua

02_ONDORIOAK

- Irakasleen proposamena baliozkotzat hartzen da, oraingoa baino eredu egokiagotzat izanik. Alde positiboak, tribunalak proiektua ezagutzea eta zuzenketetan ikuspuntu aberastasuna direla uste dugu. Arazoak ere ageri dira ordea, baina irakasleen aldetik Profesionaltasunez eta Kalitatezko hezkuntza emanez aritzen badira, bideragarri deritzo asanbleak.

- Arazoak:

·tutorea desagertzea eta ondorioz jarraipen flexibleago bat zena galtzea

·proiektuaren jarraipena minimoetara murriztea (ordubeteko zuzenketa 3 hilean behin)

·irakasleak “eskakeatzea”, aurrez gertatzen zen bezala.

·…

-Aurrera eramate Planaz, irakasleekin adostu da junta berezi bat deitzeko 2 astean, proposamena aurrera ateratzeko. Bitartean juntakideekin hitzegiten joatea eta juntan presente egotea beharrezko direla uste dugu.

-Asanblearen etorkizunaz, beharrezko ikusten da jarraipen serio bat, irakasleen aldetik etorkizunean ere egon litezkeen arau austeak kontrolatu eta salatzeko tresna bezala.


2010.05.21_ Propuesta del Profesorado

00_SITUACION: LA CONVOCATORIA DE FEBRERO ENCIMA

El 14 de mayo, los del área de proyectos de acordaron su propuesta. El día 20, Barrena e Iñiguez se reunieron con miembros de la asamblea para exponer la propuesta.

01_LOS PUNTOS DE LA REUNION

- Nuestra postura respecto a la propuesta de los profesores

- En plan para sacar adelante la Propuesta

- El funcionamiento futuro de la asamblea

02_CONCLUSIONES

-Se ve la propuesta del área de proyectos como valida, por ser mejor que la actual. Los aspectos positivos creemos que son el hecho de que el tribunal conozca el proyecto y la riqueza de las correcciones al haber más puntos de vista. Pero también vemos problemas, que si los profesores actúan con profesionalidad y ofreciendo una educación de calidad, se pueden remediar.

- Problemas:

· el que desaparezca el tutor como indivisuo, y por lo tanto un seguimiento más flexible

· el que se reduzca a mínimos el seguimiento del proyecto ( 1 corrección cada 3 meses)

· el que los profesores se “escaqueen”, como ocurría antes.

·…

-Para sacar adelante la propuesta, se ha hablado con los profesores para convocar una junta extraordinaria en 2 semanas. Vemos necesario el ir hablando con los miembros de la junta y estar presentes cuando se haga.

-Sobre el futuro de la Asamblea, vemos necesario un seguimiento como instrumento serio para controlar y denunciar los incumplimientos que pueden darse de parte del profesorado.


2010.05.13_ PRESENTACION PFC_ KAP AURKEZPENA

 • KAP AURKEZPEN ALTERNATIBOAK_(10:30tan, DAGET sarreran)
 • KAParen egoeraren azalpena
 • hainbat proiektu aprobaturen aurkezpena
 • lunch-a
 • ARAUDI BERRIAREN PROPOSAMENAZ EZTABAIDA
 • (12:30tan, DAGETeko 1.3 gelan)
**************
 • PRESENTACIONES PFC ALTERNATIVAS_(a las 10:30, entrada ETSASS)
 • explicación de la situación PFC
 • presentación de varios proyectos PFC
 • lunch
 • REUNION SOBRE LA PROPUESTA DE NUEVA NORMATIVA
 • (a las 12:30, aula 1.3 ETSASS)

2010.05.06_ REUNION PRE-PROTESTA; PROTESTA AURREKO BILERA

ostegun honetan 06, 11.30etan, 1.3 gelan ondoko gaiak lantzeko:

 • KAP aurkezpen publikoen antolaketa
 • Ekintzak prestatzea
  Ordutegia eta metodoa zehaztea

  Komunikazio zerbitzuak informatzea
  Bestelakoak
este jueves 06, a las 11.30, aula 1.3 para trabajar los siguientes temas:
 • Presentación pública de PFCs
 • Preparar los actos
  Fijar horario y metodología

  Informar medios de comunicación
  Otros

2010.04.29_IRAKASLEEK PROPOSAMEN KONTSULTA

00_EGOERA: PROIEKTUETAKO DEPARTAMENTUAK PROPOSAMENA DAKAR

 • Apirilaren 23an egindako bileran, proiektuetako departamenduko irakasleek komisioarena ez den araudi bat proposa dute.
 • Aldi berean, ikasleen artean, protesta gisa PFCen aurkezpen alternatibo batekin dabiltza.

01_BILERAKO PUNTUAK

 • Irakasleen proposamena aurkeztu dute area buruak eta laguntzaileak (R.Barrena, I. Telleria).
 1. Diotenez, ikasleekin erlazioan jarraitu nahi dute eta gure eritzia jaso.
 2. Oraindik komisioaren proposamena eta bestearen arteko eztabaida egongo da.
 3. Proposatzen dutena, sistema zaharrera itzultzea da:

8 Tribunal, (4 irakasle bakoitzean).

Tribunal bakoitzak, proiektuaren jarraipen eta balorazio funtzioa beregain.

Tribunal bakoitzak gai ofiziala zehaztea eta gaiak onartzea beregain.

Ikasleak urtean 3 zuzenketa eta entrega finalerako eskubidea

Ikaslearen zuzenketak 30minutuko iraupena.

 • Asanbladak, bere aldetik aurkezpen publikoak antolatzea
 1. Boluntarioki aurkeztuko duten ikasleen zerrenda (5 momentuz)
 2. Lekua eta ordua erabakitzea (COAVN-n aukera)
 3. Deitu beharreko komunikazio zerbitzuak zehaztea
 4. Bestelakoak

02_ONDORIOAK

 • Irakasleen aurkezpena
 1. Asanblearen prozesua jarraitu ez duten ikasleak zeudenez, han hitzegina eritzi pertsonal bezala ulertzea eskatu zaie irakasleei.
 2. Jendeak esanak alde: ·Zuzenketak “aberasgarriagoak” ikuspuntu gehiago izatean.·Soluzio posiblea irakasleak prest badaude.
 3. Jendeak esanak Kontra:·Proposamen berria, Komisioarenaren OSO ANTZEKOA· Zuzenketa gutxiago eta ondorioz, denbora gutxiegi. (urtean 120 min)·Sistema honek jarraitasun bat ez bermatzea (zuzenketa 3 hilabetero)· Tutore figura galtzen da (arrazoia: irakasleen baloratu izate nahi eza)·Proposamena hitzegin zen aurrez, eta ORDUEK EZ ZUTEN EMATEN.
 4. Ondorioak Ikasleak: ·Irakasleek, euren arteko pikeengatik “tutore” figura kendu nahia. Gaur egungo sistema baino hobea, baina ez nahikoa.
 • Aurkezpen alternatiboez.
 1. COAVN aurkeztea pikutara joan da filtrazio batengatik.
 2. Azalpenean protesta hitza gogorregia iruditu zaie bilerako kide zenbaiti.
 3. Idazleak barkamena eskatu du gaizki ulertuagatik
 4. Dena den ekimena aurrera doa, eskolako sarreran, Maiatzak 13

2010.04.29_ CONSULTA DE PROPUESTA DEL PROFESORADO

00_SITUACION: LA CONVOCATORIA DE FEBRERO ENCIMA
 • En la reunión del 23 de abril, los profesores del área de proyectos han propuesto una normativa diferente al de la comisión.
 • A la vez, entre los alumnos se está trabajando en una especie de protesta de presentación de PFCs.

01_LOS PUNTOS DE LA REUNION

 • - El jefe del área de proyectos y un ayudante (R. Barrena e I. Tellería) han presentado la nueva propuesta.
 1. Dicen querer seguir con las relaciones con los alumnos, y saber su opinión.
 2. Todavía habrá un debate entre la nueva propuesta y la de la Comisión PFC.
 3. Lo que proponen es volver al sistema antiguo.

·8 Tribunales, (cuatro profesores en cada uno)

·Cada tribunal, hará el seguimiento del proyecto y su valoración,

·Cada tribunal, tendrá que decidir tema oficial y aceptar los temas presentados.

·Los alumnos, derecho a 3 correcciones y una entrega final, al año.

·La correcciones serán de 30 minutos

 • - La asamblea, preparar presentaciones públicas de PFC alternativas.
 1. Lista de estudiantes a presentar voluntariamente (5 de momento)
 2. Decisión de lugar y fecha (opción del COAVN)
 3. Medios de comunicación a llamar
 4. Otros

02_CONCLUSIONES

 • - Presentación de los profesores
 1. Como había presentes alumnos que no habían seguido el proceso de la asamblea, se ha pedido que lo dicho se tome como opinión personal.
 2. Lo positivo, según los presentes: ·Correcciones más “enriquecedoras” al tener más puntos de vista. ·Una solución posible, si los profesores están de acuerdo.
 3. Lo negativo, según los presentes: ·La nueva propuesta es MUY PARECIDA a la de la comisión. ·Menos correcciones, y por lo tanto, tiempo insuficiente (120min al año) ·El sistema no asegura un seguimiento, (correcciones cada 3 meses) ·Se pierde la figura del tutor (porque los profesores no quieren ser "valorados") ·Se habló de esto en Comisión, y LAS HORAS NO DABAN.
 4. Conclusiones de alumnos:·El que los profesores quieran quitar al tutor, por piques entre ellos.·Un sistema mejor que el actual, pero no suficiente.
 • - Sobre las presentaciones Alternativas PFC.
 1. La presentación en el COAVN se ha negado por una filtración.
 2. Se ha considerado que la palabra “protesta” era excesiva.
 3. El autor ha pedido perdón por el malentendido.
 4. Sin embargo el acto va adelante, en la entrada de la escuela, 13 de Mayo.

2010.04.26_ PRESENTACIONES PFC _KAP AURKEZPENAK

Se convoca a todos los alumnos de la escuela a una reunión el lunes 26 de abril, a las 11.30 de la mañana en la escuela para tratar los siguientes temas:

 • Organización de presentaciones publicas de PFC-s ( nosotros creemos que SI son didácticas)
 • Respuesta de los profesores sobre la propuesta de nuevo reglamento

Es importante la participación de todos, se tomarán decisiones importantes así que os pedimos que hagáis un esfuerzo por venir, es un tema grave y que nos interesa a todos, necesitamos la implicación, el interés y la participación de los alumnos.

Por favor, difunde está información entre tus contactos y amigos.

Gracias. Nos vemos el lunes.

———————-

Eskolako ikasle guztiei deitzen zaie datorren astelehenean, Apirilak 26 goizeko 11.30tan, egingo den bilerara. Bertan hurrengo gaiak jorratuko dira:

 • KAP-en aurkezpen publikoen antolaketa (guk BAI, didaktikoak direla uste dugu)
 • Araudi berriaren proposamenari irakasleek emandako erantzuna.

Guztion parte hartzea garrantzitsua da, garrantzi handiko erabakiak hartuko dira eta horregatik etortzen saiatzea eskatzen dizuegu, gai larria eta denon interesekoa da, ikasleon inplikazioa, interesa eta parte hartzea behar ditugu.

Mesedez, zabaldu informazio hau zure lagun esta adiskideen artean

Eskerrik asko. Astelehenean ikusiko gara.

2010.04.15_ LAS NOTAS

¿QUIERES CONOCER ALGO DE DICTADURA?
No se me acurre nada más tras ver las notas y el texto del Tribunal PFC.

Tras atrasar a su antojo la entrega de notas al 15 de Abril, ahora los resultados:

17 de 70 pencos (1/4). Nota máxima 8 (un único alumno)
No hay Presentaciones Públicas
(por considerar que no hay ninguno suficientemente didactico)
DIKTADURA PIXKAT EZAGUTU NAHI?
Ez zait besterik otutzen KAP tribunalaren emaitzak eta testua ikusita.
Eurek nahi bezala entrega Apirilaren 15era atzeratu ondoren hemen emaitzak:

70etik 17 suspentso (1/4).

Gehienezko nota 8 (ikasle bakarrak)
Ez dago aurkezpen publikorik
(behar bezain proiektu didaktikorik ez dagoela kontsideratzearren)


2010.04.16_REUNION-BILERA

BILERA ATZERATUA
Irakasleen barne arazoengatik, euren erantzuna astebete atzeratu da, beraz hurrengo bilera,
eldu den OSTIRALEAN, Apirilak 23, 11:00tan 1.3 gelan
*****
APLAZADA LA REUNION
Por problemas internos del profesorado, se a atrasado su respuesta, por lo que la proxima reunión será
el VIERNES que viene, 23 Abril, 11:00 en el aula 1.3

2010.03.31_ PROPUESTA ESCRITA - PROPOSAMEN IDATZIA

Propuesta acordada en la comisión (por corregir por los estudiantes)
****
Komisioan erabakitako proposamena (ikasleek zuzentzeke)


2010.03.18_ KOMISIOAREN PROPOSAMENA

00_EGOERA: KOMISIOAK PROPOSAMENA ADOSTU DU

Martxoaren 12an, Ikasle-Irakasle komisioak proposamen bat adostea lortu zuen.

01_BILERAKO PUNTUAK

- KOMISIOKO PROPOSAMENA

Tribunal anitz (6-8) bakoitzak 40 ikasle inguru izateko.

4 Irakasleko tribunalak, kideek tutore lana ere beteko dutelarik.

3 entrega eta tarteko tutoretzak:

Tutoretza_

TRIBUNALA: Gaiaren aurkezpena

Tutoretza

Tutoretza

TRIBUNALA: Tarteko entrega

Tutoretza

Tutoretza

TRIBUNALA: Azken entrega

Penkoak, ziklo bat errepikatzea dakar, ez guztia.

Tribunalaren aukeraketa baina ez tutorearena.

Tutorea libretik hartu eta tribunaleko entregak izateko aukera.

Komisio goren posible bat 8tik gorako notentzat eta suspentsoen rebisiorako*

Bi urteko epe muga maximoa*

*zehazteke

- Hurrengo Pausuak

Ikasleen informatzea eta sinadura bilketa

Junta deialdia eta ikasle-presioa

Leioara protesta.

02_ONDORIOAK

- PROPOSAMENA

Urtean 4 tutoretza juxtuak dirudite

Beharrezkoa ikasleak present egotea Tibunalaren zuzenketetan edo

tribunalak esaten duenaren aktak egotea.

Ikasleak Tutorea ere aukeratzeko modua izan behar luke.

Zuzenketen KONTROL FITXA interesgarritzat.

Bestela, eta medioak ikusita egokia dirudi.

Ikasleen eritziz, tribunal ezberdinen kriterio desberdintasuna, orain ere Tribunal

beraren baitan ematen den zerbait da.

- Hurrengo Pausuak

Proiektuetako irakasleek idatzia egindakoan guk azken begiratua.

Ikasleei jakinarazteko, kartelada eta klasez-klase pasatzeak.

Junta deialdia eta botoa dutenak konbentzitzea.

2010.03.18_ PROPUESTA de la COMISION

00_SITUACION: LA COMISION HA ACORDADO UNA PROPUESTA

EL 12 de Marzo, la comisión estudiantes-profesores consiguió acordar una propuesta.

01_LOS PUNTOS DE LA REUNION

-PROPUESTA DE LA COMISION

Varios tribunales (6-8) para que cada uno tenga unos 40 alumnos máximo.

Tribunales de 4 profesores, que harán también el trabajo de tutores.

3 entregas y tutorías intermedias

Tutoría_

TRIBUNAL: Presentación de Tema

Tutoría_

Tutoría_

TRIBUNAL: Entrega Intermedia

Tutoría_

Tutoría_

TRIBUNAL: Entrega Final

Un suspenso supone repetir un ciclo, no todo el proceso.

Elección de tribunal pero no de tutor

Opción de elegir tutor por libre, y correción de las 3 entregas del tribunal.

Una posible Comisión Superior para notas a partir del 8 y para revisión de suspensos*.

Un máximo de 2 años de duración*

*por definirse

-Pasos Siguientes

Información de estudiantes y reunión de firmas.

Llamamiento de junta escolar y presión del alumnado.

Protesta a Leioa

02_CONCLUSIONES

-PROPUESTA

4 tutorías al año parecen muy justas.

Necesario que los alumnos estén presentes en las correcciones de tribunal o

que haya actas.

Los alumnos deberían tener opción de elegir tutor dentro del tribunal.

Una FICHA DE CONTROL de correcciones se ve interesante.

Por lo demás, y teniendo en cuenta los medios, parece apropiado.

En opinión de los alumnos, el posible problema de diferencia de criterios entre

tribunales es un problema existente hasta en el actual.

-Pasos seguir

Cuando los Prof. hagan el escrito, nosotros le daremos el vistazo final.

Para anunciar a los estudiantes, cartelada y paso clase por clase.

Llamada de Junta de dirección y convencer a los miembros.

2010.03.04_ FOTOS-ARGAZKIAK

las fotos del panel de protesta y el lunch posterior
protesta panelaren eta ondorengo lunch-aren irudiak.

¡Tus propias imágenes en una Slideshow para MySpace, Facebook, orkut o tu página web!mostrar todos los imagenes de esta slideshow

2010.03.04_ KUELGUE DE PROTESTA-PROTESTA KUELGEA

Ostegun honetan, Martxoak 4, 11:00tan

KAP PROTESTA KUELGEA
KAP ikasle asanbladako kideok, deialdi honetan ere emango diren arazoak azaleratzeko protesta ekintza egingo dugu, eta ikasle oro gonbidatzen dugu bertan biltzera.
Horretarako, KAP alternatibo bat zintzilikatuko dugu gai ofiziala (Arkitektura eskolaren erreforma) hartuta.

zabalduko den panfletoa /panfleto a repartir

Este jueves, 4 de Marzo, a las 11:00
KUELGUE PFC DE PROTESTA
Miembros de la asamblea de estudiantes PFC, vamos hacer un acto de protesta para mostrar los problemas que se van a dar en esta entrega e invitamos a todos los estudiantes a reunirse allí.
Para ello, colgaremos un PFC alternativo tomando como tema el oficial (reforma del la escuela de Arquitectura).

2010.02.25_ OTSAILEKO ENTREGA-AURREA

00_EGOERA: OTSAILEKO DEIALDIA GAINEAN

Otsailaren 11ean komisioa berriro bildu zen eta IKASLE zifrak jakin. Hilaren 4ean berriz, Otsaileko deialdiko Kuelgea izando da.

01_BILERAKO PUNTUAK

- Ikasle gehiegi PFCan

395 ikasle matrikulatu daude PFC

105ek emate epea otsailean bukatzen da.

Zuzendaritzat luzapenak ez onartzeko asmoa erakutsi du

- KOMISIOAN egoera; ikasle gehiego jestionatzeko sistema aldatu

Maila bereko 6-10 tribunal egitea proposatzen da

Tribunal nagusiak desagertzen dira.

Irakasle bakoitzak 10 ikasle baino gutxiago edukitzea gakoa…

- Jendearen partehartzea berpiztea beharrezko.

- Martxoko deialdian presioa egiteko moduak.

02_ONDORIOAK

- Ikasleak:

Deialdian 80-100 ikasle espero dira,

Honek 100 orduko zuzenketa eskatuko luke gutxieneko, 10h eguneko.

Egunean 2 ordu dedikatuko dutela suposatuz, pertsonako 12min.

Egoera lehertzeko modu bat dela deritzogu.

- KOMISIOAZ

Zenbakiak ikusita, ez da tribunal aniztasuna beste biderik ikusten

Gakoa, tutore figura defendatzean eta zehaztean datza.

Hurrengo bilerak definitiboa nahi luke. Martxoak 12

- Jendea-Otsaileko Deialdia

Ekintza errebindikatibo-informatibo bat beharrezko.

PFC panel bat egingo da, egoeraren parodia gisara Kuelgerako.

Kuelgerako, jendea bildu eta piña errebindikatibo bat egin nahi da.

- KAP KAPUT_ DAGETEN erreforma (gai ofíziala)

Martxoak 4, 11:00tan Sarrerako korridorean.

Egin deialdia!!!


2010.02.25_ PRE-ENTREGA DE FEBRERO

00_SITUACION: LA CONVOCATORIA DE FEBRERO ENCIMA

El 11 de Febrero se reunió la comisión y se supieron las cifras de estudiantes. En cambio, el día 4 será el cuelgue de Febrero.

01_LOS PUNTOS DE LA REUNION

-Demasiados estudiantes en el PFC

395 alumnos matriculados en PFC

105 en el limite de dos años que se les acaba en esta entrega.

Dirección a mostrado la intención de no aprobar prorrogas.

- COMISION; para gestionar más alumnos, se piensa en cambiar el sistema

Se propone hacer 6-10 tribunales del mismo nivel

Que desaparezcan los tribunales superiores.

El quid está en que cada tutor tenga menos de 10 alumnos…

- La necesidad de reforzar la participación de alumnos.

- Maneras de Presionar en Marzo

02_CONCLUSIONES

-Alumnos

Se esperan 80-100 estudiantes en la convocatoria

Esto exigiría una corrección de 100 horas min, 10h diarias

Suponiendo que dedican 2 horas diarias, 12 min/persona

Creemos que es una manera de que la situación explote.

- COMISION

Viendo los números, no se ve otra manera más que la de varios tribunales.

La clave, es defender y definir la figura del tutor.

La próxima reunión querría ser la última. 12 de Marzo

-Gente y la Convocatoria de Febrero

Necesario una acción rebindicativa –informativa

Se hará un panel PFC como parodia de la situación, para el cuelgue.

Para el cuelgue se quiere reunir gente y hacer un grupo.

-KAP KAPUT_reforma de la ETSASS (tema oficial)

4 de Marzo, a las 11:00 en el corredor de la entrada.

Haz la llamada!!!

2010.02.11_ KAP BILERA

00_EGOERA: KOMISIOAK AURRERA DARRAI

Urtarrilaren 14ean komisioa bildu zen osorik eta 21ean komisioko Ikasleak, pausuak aurreratzen joateko asmoz.

01_BILERAKO PUNTUAK

- KOMISIOAN egoeraren berri eman; azken proposamena azalduz

01_ Sei Tutore-tribunal talde 0-8bitartean kalifikatzen.

Bi tribunal goren (Eusk.-Erd.) 8-10 bitartean kalifikatzeko.

- EHUko Estatutuen eta Araudiaren azterketa Aipatu

- Martxoko deialdian presioa egiteko moduak.

02_ONDORIOAK

- Proposamenen ingurukoak:

01_ Proposamenari oneritzia eman zaio ein batean

ordu aldetik irakasleak nola dauden kezka dago.

- EHUko Araudian ez dago tutore-kalifikadore desberdintasunik, ez eta bi tribunal jartzeko arazorik ere.

http://www.ikasleak.ehu.es/p202-content/es/contenidos/informacion/practicum/es_practicu/practicum.html

2010.02.11_ REUNION PFC

00_SITUACION: LA COMISION SIGUE ADELANTE

El 14 de Enero se reunió la comisión en su totalidad y el 21 los estudiantes de la comisión por su lado, con la intención de ir adelantando pasos.

01_LOS PUNTOS DE LA REUNION

-Informar sobre la situación de la COMISION; explicando la última propuesta.

01_Seis grupos tutor-tribunal para calificar de 0-8.

Dos tribunales superiores(Eusk. Erd.) 8-10 bitartean kalifikatzeko.

- Comentar los Estatutos y la Normativa de la UPV-EHU

- Formas de presionar en la convocatoria de Marzo.

02_CONCLUSIONES

-Sobre las propuestas:

01_En parte se le da el visto bueno a la propuesta.

Hay preocupación de cómo encajan las horas a los profesores.

- En la Normativa de la UPV no hay diferenciación entre tutor y calificador, ni problemas para poner dos tribunales.

http://www.ikasleak.ehu.es/p202-content/es/contenidos/informacion/practicum/es_practicu/practicum.html